Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Išpažintis

‘‘Priimantiems Atgailos sakramentą Dievas gailestingai atleidžia Jam padarytus įžeidimus; drauge jie sutaikinami su Bažnyčia, kurią sužeidė nusidėdami ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis padeda jiems atsiversti.‘‘

Jis vadinamas atsivertimo sakramentu, nes sakramentiniu būdu įvykdo Jėzaus raginimą atsiversti, atveria kelią sugrįžti pas Tėvą, nuo kurio buvo nutolta per nuodėmę.
Jis vadinamas Atgailos sakramentu, nes nusidėjusiam krikščioniui nurodo asmenį ir bažnytinį kelią atsiversti, gailėtis ir atsilyginti.
Jis vadinamas išpažinties sakramentu, nes esminis jo elementas yra prisipažinimas – nuodėmių išpažinimas kunigui. Giliąja prasme šis sakramentas taip pat yra Dievo šventumo ir Jo gailestingumo žmogui nusidėjėliui ‚‘išpažinimas‘‘, pripažinimas ir pašlovinimas.

Išpažintį svarbu atlikti reguliariai. Palaimintos mūsų kaltės, dėl kurių tapome verti patirti Dievo švelnumą, kai nusižeminę priimame jo atleidimą! Taip, išpažintis yra užtikrintas kelias į šventumą.

Jos dėka:
– įgyjame stiprybės įveikti savo blogus įpročius ir dvasinį tingumą;
– pajuntame ramybę ir vienybę su Dievu – tai yra Šventosios Dvasios dovana;
– išgyvename tikrą krikščionišką nusižeminimą, kuris yra patikimas skydas prieš gundytoją;
– pažįstame save ir savo žaizdas;
– dalyvavimas Eucharistijos slėpinyje mums teikia daugiau vaisių;
– patiriame tikrą Šventosios Dvasios išsiliejimą;
– gauname patarimų, kurie mums padeda eiti pirmyn, tobuliau mylėti Dievą bei artimą.