Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Katalikiška vyrų brolija (KVB)

 ekumeniška, besiremianti Dievo Žodžiu

                 

VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI                                        

Veikla planuojama  Brolijos narių susirinkime.

 

Brolija vykdo tikslus – siekti nuolatinio asmeninio ir visuomeninio augimo, kuris yra  dvasinis ir žmogiškas.  

Praktikoje tai apima:

1. Suteikti pagrindą krikščioniškam bendravimui tarp atsakingų, aktyvių, sąmoningų  vyrų.

2.Per pasauliečių vyrų pasidalinimus autentiškomis jų gyvenimo istorijomis liūdyti šiandieniniame pasaulyje veikiančią Dievo jėgą ir Jo buvimą.

3.Lavinti vyrus (kas savaitiniai maldos, bendravimo susirinkimai, paskaitos, aktyvus dalyvavimas organizuojamuose  krikščioniškuose renginiuose), padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą (liūdyti, naudoti dvasines dovanas, skleisti Dievo žodį).

4.Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose. (tarptautiniai renginiai).

5.Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius per bendrus ekumeninius renginius: ekumenines pamaldas, renginį „Esam Dvasioje Viena“, šlovinimo, liudijimų krikščioniškus renginius (“Giedu Tau mano Viešpatie“), ALFA kursą.

6.Kasdieninės asmenines maldos, o ypač su Šventuoju Raštu praktiką ir šventadienio Šv. Mišių lankymas.

7.Dvasių skyrimą, rementis kasdienine (savo vidaus) peržvalga.

8.Stiprinti savyje reguliarų dvasinį vadovavimą (paklusnumą Šventajai Dvasiai, Jos veikimui).

 

   Bendrija rūpinasi vyrais, kurie kitu būdu nepriima Dievo Žodžio (Biblijos). Todėl bendrijos vyrų susirinkimuose, konferencijose,  labdaros renginiuose spaudoje akcentuojami liudijimai krikščionių vyrų, dirbančių pasaulietinį darbą.

 

   Kaip mes patys save suvokiame ir realizuojame kasdienybėje? Žodis moko, o pavyzdys patraukiaŽmogus bendrakūrėjas, žmogus savęs statytojas.

 

 Brolijos veiklos kryptys, misija:

1. Meilė artimui. Patrauklūs žmogiški santykiai.

2.Tarnystė įkalinimo įstaigose, pataisos namuose, nakvynės namuose. Globos namų gyventojų lankymas. Rūpinimasis Socialiai remtinomis šeimomis. Nuoseklus rėmimas!

3. Reikšti tikėjimo nuostatas spaudoje, radijo laidose, televizijoje:
 a) krikščioniška šeimos samprata,
 b) jungti, vienyti vyrus krikščioniška dvasia,
 c) darbdavių ugdymas – teisė ir teisingumas.

4.Suteikti galimybes krikščioniškam bendravimui:
 a) rinktis į kas savaitę vykstančius KVB susirinkimus dalyvaujant Dvasiniam vadovui.
 b) organizuojant susitikimus – pokalbius aktualių klausimų sprendimui su kitomis bendruomenėmis,
 c) kviesti į krikščioniško bendravimo popietes įvairių sluoksnių, profesijų žmones,
 d) labdaringai maitinti benamius, dalinantis liudijimais apie Dievo veikimą, nukreipti į krikščioniškas bendruomenes pagal jų poreikius, šlovinti Viešpatį giesmėmis.
 e) padėti vyrams surasti save, savo pašaukimą, kad geriau atsiskleistų jiems duotos Dievo dovanos ir būtų naudojamos.
 f) padėti tikintiesiems pasikrikštyti, atnaujinti krikštą ar priimti Šv.Sutvirtinimo sakramentą (Šv.Dvasios krikštą).
 g) raginti vyrus lankyti ir būti aktyviems savo lankomojoje bažnyčioje.

 

 KVB valdymas, struktūra:

 Kristaus Karaliaus Katedros Parapijos namuose vieną kartą  mėnesyje rengiame Krikščionišką renginį – akciją “AŠ- TU”, kurios metu kartu su Šv. Juozapo Globos namų kolektyvo nariais maitiname varginguosius, kviečiame ir kitus miesto žmones prie vaišių stalo.

Po maldos, pasivaišinę šloviname Viešpatį, pristatome bendriją, liudijame, kaip visaapimanti Dievo meilė,  keičia žmonių gyvenimus, santykius šeimoje, versle ir kitose gyvenimo srytyse.

 Skelbiame Dievo Žodį. Meldžianės Atleidimo malda, Atgailos malda, kviečiame  lankyti maldos namus, dalyvauti Panevėžio miesto Krikščioniškų bendruomenių susirinkimuose, pabaigoje meldžiames Kristaus išmokyta malda “Tėve mūsų..”. Dėkojame Dievui.